1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 2: Các kiểu dữ liệu, toán tử, hàm cơ bản

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   I. Các kiểu dữ liệu cơ bản chuần trong C\C++
   1. Kiểu số nguyên

   - Ký hiệu: int (2 Byte);
   - Các kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long

   2. Kiểu số thực
   - Kí hiệu: float (4 Byte)
   - Các kiểu mở rộng: double, long double

   3. Kiểu ký tự
   - ký hiệu: char (1 Byte)

   II. Ép kiểu, chuyển kiểu
   - Chuyển kiểu tự động: char -> int -> float.
   - Ép kiểu:

   Ví dụ: Ép kiểu float thành int:
   (int)x; (x có kiểu float).


   III. Các toán tử trong C\C++

   1 - Toán tử số học
   +, -, *, /,
   % (chia lấy phần dư),
   ++ (tăng 1 đơn vị),
   -- (giảm 1 đơn vị),
   =, ...


   2 - Toán tử logic
   && (and),
   || (or),
   ! (not).

   3 - Toán tử quan hệ
   >, <, >=, <=, ==, !=.

   4 - Toán tử xử lý bit
   >> (dịch phải),
   << (dịch trái),
   ~ (not bit),
   ^ (xor bit),
   & (and bit),
   | (or bit).

   IV. Một số hàm thông dụng C++
   Để sử dụng các hàm, bạn cần khai báo tiền xử lý (#include)
   1 - stdio.h: Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output).
   Gồm các hàm: printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw(),...

   2 - conio.h: Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console).
   Gồm các hàm: clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), clreol(),...

   3 - math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán
   Gồm các hàm: abs(), sqrt(), log(). log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),...

   4 - alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ.
   Gồm các hàm: calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(),...

   5- io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp.
   Gồm các hàm: open(), _open(), read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), filelength(), lock(),...

   6- graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa.
   Gồm các hàm: initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(),...


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Tính tổng hai số nguyên a, b cho trước.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.  
   8. // khai báo biến
   9.  
   10. int a,b;
   11.  
   12. a = 5; b = 6;
   13.  
   14. int s = a + b;
   15.  
   16. cout<<"\n Tong "<<a<<" va "<<b<<" bang "<<s;
   17.  
   18. return 0;
   19.  
   20. }

   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Tính chu vi diện tích của tam giác với 3 cạnh cho trước
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3. #include <math.h>
   4.  
   5. using namespace std;
   6.  
   7. int main() {
   8.  
   9. // khai báo biến sô thực
   10.  
   11. float a, b, c;
   12.  
   13. a = 3.0; b = 4.0;c = 5.0;
   14.  
   15. float cv,dt; // chu vi, dien tich
   16.  
   17. // tinh chu vi, dien tich
   18.  
   19. cv = a+b+c;
   20.  
   21. float p = cv/2; // nua chu vi
   22.  
   23. dt = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   24.  
   25. cout<<"\n Chu vi = "<<cv<<"\n Dien tich = "<<dt;
   26.  
   27. return 0;
   28.  
   29. }
   Ví dụ 3:
   + Yêu cầu:
   - In ra màn hình vị trí của ký tự 'A' trong bảng mã ASCII.
   - In ra ký tự tại vị trí 67 trong bảng mã ASCII.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3. #include <math.h>
   4.  
   5. using namespace std;
   6.  
   7. int main() {
   8.  
   9. // khai báo biến ký tự
   10.  
   11. char ch = 'A';
   12.  
   13. int vt = ch;
   14.  
   15. cout<<"\n Vi tri cua ky tu A: "<<vt;
   16.  
   17. // in ra ky tu tai vi tri 67
   18.  
   19. vt = 67;
   20.  
   21. ch = (char)vt;// ép kiểu int thành char
   22.  
   23. cout<<"\n Ky tu tai tai vi tri 67 la: "<<ch;
   24.  
   25. return 0;
   26.  
   27. }
    

   Các file đính kèm:

   Chỉnh sửa cuối: 11/5/15
   Đang tải...
  2. Admin

   Admin Founder Thành viên BQT

   Điểm:
   14.584ß
   Không có tài liệu em ơi. Chỉ có bài viết trên là tài liệu thôi. :-)
    
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...